Home Algemene Voorwaarden

e-Village - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2018.

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer/e-Village:
  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid e-Village B.V. (inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 32080944), en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid e-Village International B.V. (inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 30264406), beide gevestigd te Zeist.

 2. Opdrachtgever:
  De (rechts-) persoon die met e-Village een overeenkomst heeft gesloten.

 3. Clang en/of E-Messenger:
  Het web-portalproduct waarmee e-Village haar diensten aanbiedt aan de Opdrachtgever voor marketingdoeleinden alsmede het platform, de door het platform gebruikte systemen en de infrastructuur.

 4. Diensten:
  De door e-Village te exploiteren diensten waarbij via de technische infrastructuur van e-Village toegang wordt verkregen tot het internet door via een web-portal een online database aan de Opdrachtgever aan te bieden en in stand te houden.

 5. Partijen:
  e-Village en Opdrachtgever gezamenlijk.

 6. Product:
  E-Messenger en/of Clang met alle daaraan gelieerde services dan wel een nieuw product dat als zodanig wordt aangeboden door e-Village.

 7. De overeenkomst:
  De overeenkomst tussen e-Village en Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en e-Village gesloten overeenkomsten.

 2. Andersluidende bepalingen in voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 3. De voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op elke volgende overeenkomst tussen e-Village en Opdrachtgever.

 4. e-Village behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijziging gaat in 30 dagen na schriftelijk of elektronisch bericht aan de Opdrachtgever.

Artikel 3: De totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door e-Village uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin gestelde geldigheidstermijn, dan wel tot het moment dat e-Village aangeeft dat de offerte niet meer geldt.

 2. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging door e-Village nadat de Opdrachtgever de overeenkomst ondertekend heeft teruggestuurd.

 3. De prijzen in de opdrachtbevestiging zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4: De uitvoering van de overeenkomst door e-Village

 1. Met het Product levert e-Village de toegang tot een web-portal aan de Opdrachtgever.

 2. e-Village stelt tijdens kantooruren in Nederland, uitgezonderd nationale feestdagen, ondersteuning beschikbaar door middel van een supportafdeling.

 3. e-Village geeft geen garanties ten aanzien van (de werking van) het Product, anders dan specifiek schriftelijk overeengekomen.

 4. Indien de vraag om ondersteuning van de Opdrachtgever niet direct en eenvoudig te beantwoorden is, worden de kosten in rekening gebracht volgens het voor producten gehanteerde tarief zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht dan wel in een afzonderlijke service level agreement.

 5. In geval van storing veroorzaakt in de verbinding met internet, door uitval van apparatuur en/of programmatuur, zal e-Village zonder aansprakelijk te zijn, de storing zo spoedig mogelijk opheffen. Voor zover e-Village daarbij afhankelijk is van derden kan e-Village niet instaan voor de duur van de storing en is zij voor de storing niet aansprakelijk. Voor het geval de storing is veroorzaakt door apparatuur en/of programmatuur van de Opdrachtgever zijn de kosten van het herstel voor rekening van de Opdrachtgever.

 6. e-Village zal te allen tijde wijzigingen kunnen aanbrengen in haar systemen, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van e-Village.

 7. Indien wijzigingen in het systeem voor de Opdrachtgever leiden tot de noodzaak van aanpassingen, zal dit tijdig aan de Opdrachtgever worden meegedeeld. Opdrachtgever is verplicht de aangegeven wijzigingen door te voeren. Schade als gevolg van het niet voldoen aan deze verplichting komt voor rekening van Opdrachtgever.

 8. Ten behoeve van onderhoud van haar systemen zal e-Village deze tijdelijk buiten gebruik kunnen stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van e-Village leidt.

 9. e-Village kan, indien zij daartoe de noodzaak vaststelt, de technische interfaces van e-Village, het wachtwoord en de gebruikersnaam wijzigen.

 10. Indien door toedoen van Opdrachtgever een storing of vertraging in het systeem veroorzaakt wordt, kan e-Village de toegang tot het systeem blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing of vertraging op te heffen.

 11. e-Village behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Product te blokkeren, indien het gebruik van de database door of via de Opdrachtgever, direct dan wel indirect via hyperlinks, of anderszins toegang verschaft tot gegevens dan wel gegevens openbaart of doet openbaren die naar het oordeel van e-Village onoorbaar zijn.

 12. Na beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens en bestanden van de Opdrachtgever aan haar overhandigd en verwijderd van het serviceplatform van e-Village.

Artikel 5: Overmacht

 1. Tekortkomingen van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan de betreffende partij worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht). Indien de toestand van overmacht meer dan vijftien dagen heeft geduurd, of indien te verwachten is dat de toestand van overmacht langer dan 15 dagen zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Indien de Opdracht, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen is tussentijdse beëindiging niet meer mogelijk.

Artikel 6: De uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever meldt zo nodig de (bewerking van de) klantengegevens direct na het sluiten van de overeenkomst aan bij het College bescherming persoonsgegevens. Zij geeft daarbij aan dat de database in haar opdracht door e-Village wordt bewerkt en bewaard. Opdrachtgever garandeert dat alle persoonsgegevens in overeenstemming met alle geldende wettelijke bepalingen alsmede met de e-Village policy ten aanzien van persoonsgegevens, zijn verzameld en/of bewerkt en dat, indien sprake is van bewerking door e-Village, e-Village hiertoe gerechtigd is. Opdrachtgever garandeert eveneens dat e‑mailmail welke via het Product wordt verzonden niet zal worden aangemerkt als SPAM.

 2. De Opdrachtgever zal zich als internetgebruiker aan alle huidige en toekomstige wet- en regelgeving houden en zich gedragen conform hetgeen van een zorgvuldig en verantwoord internetgebruiker verwacht mag worden.

 3. Hierbij zijn onder meer van toepassing de Wet bescherming persoonsgegevens en de Code verspreiding reclame via e‑mailmail en de door e-Village opgestelde gedragsregels.

 4. De Opdrachtgever vermijdt het gebruik van software dan wel andere middelen waarmee de beschikbaarstelling van de diensten door e-Village aan andere gebruikers zal worden verhinderd.

 5. De Opdrachtgever voert geen eigen of externe processen en/of programma's op de systemen van e-Village uit.

 6. De Opdrachtgever zal de door e-Village aan haar ter beschikking gestelde faciliteiten of welk ander uit de overeenkomst voortvloeiend recht nimmer overdragen of ter beschikking stellen aan derden zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van e-Village.

 7. De Opdrachtgever garandeert het rechtmatig gebruik van het e‑mailmail afzenderadres door middel van het vermijden en doen vermijden van onrechtmatige namen, begrippen of tekens.

Artikel 7: Duur, ontbinding en opschorting

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

 2. De overeenkomst wordt telkens tot wederopzegging automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.

 3. De overeenkomst kan door Partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voor het verstrijken van de in a genoemde termijn.

 4. e-Village kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, dan wel haar verplichtingen jegens Opdrachtgever opschorten, indien de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig nakomt. e-Village zal dan nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

 5. Iedere partij kan de overeenkomst onmiddellijk ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, het faillissement is aangevraagd, surseance van betaling heeft verkregen of heeft aangevraagd, onder curatele of onder bewind is gesteld.

 6. e-Village wendt op geen enkele wijze informatie van de Opdrachtgever aan ten behoeve van de op- of uitbouw van een persoonsregistratie c.q. database.

 7. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de gebruikersnaam geblokkeerd worden.

 8. e-Village behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor haar rechten en verplichtingen samenhangend met de overeenkomst met Opdrachtgever over te dragen aan een aan haar gelieerde onderneming. De Opdrachtgever zal in een voorkomend geval, zonder daaraan voorwaarden te stellen, haar medewerking verlenen.

 9. In geval dat de eigendom van of de zeggenschap over het aandelenkapitaal van Opdrachtgever in belangrijke mate wijzigt (hetgeen in elk geval zo zal zijn indien de eigendom van meer dan 20% van de aandelen overgaat), heeft e-Village het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot de vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

Artikel 8: Tarieven en Betaling

 1. Het overeengekomen tarief voor de diensten van (medewerkers van) e-Village is geldig van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden wordt het tarief verhoogd met 50%. Op zaterdag en zondag en erkende feestdagen wordt het tarief met 100% verhoogd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn prijzen in offertes altijd exclusief reis- en verblijfkosten.

 2. Bedragen zijn in euro’s vermeld en exclusief btw en/of andere overheidsheffingen.

 3. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door e-Village zijn ontvangen doorbijschrijving op de door haar opgegeven bankrekening.

 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur door e-Village zijn ontvangen. Indien binnen deze termijn schriftelijk geen bezwaren zijn ontvangen gelden de facturen als geaccepteerd.

 5. Na overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Het gefactureerde bedrag wordt vanaf die datum verhoogd met de wettelijke handelsrente.

 6. Incassokosten, welke minimaal gelijk zullen zijn aan 15% van de verschuldigde hoofdsom en buitengerechtelijke kosten komen alle voor rekening van Opdrachtgever.

 7. e-Village is gerechtigd haar tarieven jaarlijks in januari te verhogen indien sprake is van een wijziging in tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen. e-Village zal Opdrachtgever hier veertien dagen van te voren van in kennis stellen.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 1. e-Village is eigenaar van alle rechten op door haar gebruikte, bestaande en te ontwikkelen producten en diensten, dan wel heeft het recht verkregen om die producten en diensten te gebruiken.

 2. De Opdrachtgever verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om de applicaties en de daarbij behorende documentatie, voor de duur van de overeenkomst, te gebruiken. De eigendom van de applicaties, inclusief daarop aangebrachte aanpassingen, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, blijft te allen tijde bij e-Village.

 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de ter beschikking gestelde applicatie(s) en de daarbij behorende gebruiksdocumentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik. Alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst zullen bij het maken van kopieën intact gelaten worden.

 4. De Opdrachtgever blijft te allen tijde enig eigenaar van de op het server-platform vastgelegde inhoud van de klantendatabase.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. e-Village kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe schade, tenzij deze schade is te wijten aan een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. e-Village is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot gederfde winst.

 2. Voor technische storingen die buiten de macht van e-Village vallen kan e-Village nimmer aansprakelijk worden gehouden.

 3. Schade, naar de mening van de Opdrachtgever ontstaan als gevolg van het handelen van e-Village moet binnen 5 dagen na de ontdekking daarvan dan wel binnen 5 dagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs met de schade bekend kon zijn, schriftelijk aan e-Village worden gemeld. Nadien gemelde schade wordt niet vergoed. Schademeldingen die binnen de hiervoor genoemde termijn zijn gemeld zullen door of vanwege e-Village in behandeling worden genomen. e-Village meldt binnen 30 dagen aan de Opdrachtgever of de schade voor vergoeding door e-Village in aanmerking komt.

 4. De aansprakelijkheid van e-Village (per jaar) is beperkt tot het bedrag dat ter zake van de opdracht is gefactureerd over de termijn van de opdracht met een maximum van 365 dagen.

 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig één of meer facturen heeft betaald vervalt daarmee elk recht op schadevergoeding.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart e-Village van aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van het gebruik van het Product en/of het internet door Opdrachtgever.

 2. De Opdrachtgever vrijwaart e-Village van aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door de Opdrachtgever.

 3. De Opdrachtgever vrijwaart e-Village voor alle schade en kosten welke samenhangt met het niet voldoen aan de bepalingen uit artikel 6, onder a van deze voorwaarden (bescherming persoonsgegevens).

Artikel 12: Nietigheid van bepalingen

 1. Nietigheid van toepasselijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 2. Indien een bepaling nietig wordt verklaard, wordt aansluiting gezocht bij een bepaling die wel geldig is en waarmee hetzelfde of nagenoeg hetzelfde bereikt wordt.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de totstandkoming, de inhoud en geschillen aangaande overeenkomsten en de relatie tussen e-Village en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht.

Scroll omhoog